Ga naar de inhoud

Lesbepalingen

 

Inschrijving

Artikel 1.
Het inschrijven voor cursussen, instrumentale- en vocale lessen vindt plaats na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier. Daarmee verplicht cursist zich tot het volgen van de cursus/lessen en tot het betalen van het daarvoor geldende tarief, tenzij plaatsing niet (direct) mogelijk is of de cursus niet doorgaat. Over het lesgeld van cursisten die (bij aanvang) 21 jaar en ouder zijn, wordt 21% BTW berekend.

Artikel 2.
Cursussen, workshops en andere activiteiten vinden alleen doorgang bij voldoende deelname. Plaatsing gebeurt in volgorde van aanmelding.
 
Artikel 3.
Tussentijdse plaatsing voor cursussen/lessen is mogelijk bij voldoende plaatsingsruimte. Begint cursist na aanvang van de cursus, dan wordt er naar rato van het aantal lessen betaalt.

Annuleren en wijzigingen

Artikel 4.
De opzegging dient per mail gezonden te worden aan cursusadministratie@liemerskunstwerk.nl. Hiervoor gelden de volgende termijnen en voorwaarden:

  • Inschrijving voor reguliere muzieklessen (individueel of in een groepje van 2 of 3 cursisten) geldt voor onbepaalde tijd tot schriftelijke wederopzegging. Bij opzegging hanteert Kunstwerk! een opzegtermijn van één kalendermaand volgend op de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden
  • Bij opzegging in een groepje van 2 of 3 leerlingen zal de lestijd van de overgebleven leerling(en) naar rato aangepast worden of de overgebleven leerling gaat naar het lestarief voor individueel les (in overleg)

Een week voor de aanvangsdatum van de cursus bekijken wij of er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus ook daadwerkelijk door te laten gaan. Wacht daarom niet te lang met inschrijven! Bij
onvoldoende belangstelling behouden wij ons het recht een cursus te annuleren. Je krijgt hierover dan zo spoedig mogelijk bericht, hoor je niets dan gaat de cursus gewoon door. Bij annulering van de cursus krijg je het cursusgeld terug of kan je je inschrijven voor een andere cursus.

Bij het volgen van een cursus/workshop/lezing via Kunstwerk! geldt de overeenkomst voor de hele cursusperiode; tussentijdse beëindiging gedurende deze periode is niet mogelijk.
 

Restitutie

Artikel 5.
Bij ziekte van de docent wordt, vanaf de tweede uitgevallen les, het lesgeld van de eventueel volgende uitgevallen lessen automatisch door Kunstwerk! gerestitueerd. Dit gebeurt vóór 1
september van het volgende lesjaar. Indien Kunstwerk! zorg heeft gedragen voor vervangende lessen, vervalt uw recht op restitutie voor die lessen. Verhindering van de cursist geeft geen recht op
Restitutie van het lesgeld.

Tot een week (7 dagen) vóór aanvang van de cursus krijgt men het volledige cursusgeld retour. Voorwaarde hiervoor is wel dat je contact opneemt met cursusadministratie van Kunstwerk! en de
annulering doorgeeft. Daarna is gedeeltelijke restitutie alleen mogelijk bij langdurige ziekte en/of ziekenhuisopname en/of overlijden van de cursist. In die gevallen is een restitutie van 50% over de op het moment van het verzoek resterende lessen mogelijk. Hiervoor dient er een schriftelijk verzoek aan de administratie te gericht te worden.

Mocht je te laat zijn voor restitutie, dan kan je de cursus eventueel ook cadeau doen aan iemand. Geef dit wel door aan de administratie.

Lessen die uitvallen wegens calamiteiten zoals extreme weersomstandigheden en andere uitzonderlijke omstandigheden die buiten de invloed van Kunstwerk! liggen, worden niet of beperkt
ingehaald en restitutie is niet mogelijk.
 

Gezinskorting

Artikel 6.
Indien twee of meer gezinsleden (wonend op het zelfde adres) wekelijks cursussen/lessen volgen gedurende het hele lesjaar dan bedraagt de korting voor het tweede gezinslid 5% en voor het derde
en daarop volgende gezinslid 10% van het lesgeld. De korting wordt verleend op het laagste tarief. Om in aanmerking te komen voor gezinskorting, hoeft er geen verzoek ingediend te worden.
Kunstwerk! zal, op basis van de verstrekte gegevens, zelf overgaan tot het verlenen van de korting. Deze korting is niet van toepassing op HAFA-lessen.
 

Betaling

Artikel 7.
Bij bedragen vanaf € 155,- aan lesgeld (m.u.v. het knipkaartsysteem) kan in 5 of 10 termijnen betaalt worden, op voorwaarde dat Kunstwerk! wordt gemachtigd de termijnen automatisch van de
bankrekening van cursist af te schrijven. Als de eerste incasso niet kan plaatsvinden, vervalt de mogelijkheid om via automatisch incasso te betalen. Maakt cursist geen gebruik van de automatische incasso, dan moet de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan zijn. De betaling is voldaan vanaf het moment dat het verschuldigde bedrag op onze rekening is bijgeschreven. Heeft Kunstwerk! niets ontvangen, dan sturen wij een eerste herinnering. Indien nodig wordt deze gevolgd door een tweede met een belasting van € 25,- aan administratiekosten. Deze tweede herinnering dient tevens als een officiële ingebrekestelling. Bij uitblijven van betaling volgt een gerechtelijke incassoprocedure, waarbij gemaakte kosten met rente in rekening worden gebracht.
 

Uitsluiting

Artikel 8.
De directie kan besluiten de cursist bij niet-tijdige betaling of wangedrag de toegang tot de lessen te ontzeggen, zonder dat daarmee de verplichting tot betaling van het les/cursusgeld vervalt.
 

Voorbehoud

Artikel 9.
Al het vermelde is onder voorbehoud van drukfouten. Bestuur en/of directie behouden zich het recht voor af te wijken van verstrekte informatie en gegevens zoals docenten, tijden en prijzen.
 

AVG

Artikel 10.
Kunstwerk! volgt de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) met betrekking tot het vragen naar en verwerken van persoonsgegevens, zie het privacy statement op de
website van Kunstwerk!.

Kunstwerk! maakt geregeld foto’s en video’s tijdens activiteiten, onder andere ten behoeve van publiciteit (persberichten, brochures, website, Facebook etc.). Kunstwerk! gaat zorgvuldig om met
beeldmateriaal van cursisten. Er worden geen foto’s of video’s geplaatst waardoor cursist schade kan ondervinden en er worden geen namen vermeld. Bij het online inschrijfformulier kan de cursist aangeven of hij/zij toestemming geeft voor het gebruik van zijn/haar beeldmateriaal, ten behoeve van publiciteit voor Kunstwerk! De cursist kan altijd terugkomen op de gegeven toestemming en kan ook altijd op een later moment alsnog toestemming geven. Overigens geldt de toestemming alleen voor foto’s en video’s die door of in opdracht van Kunstwerk! worden gemaakt. Op de eventuele publicatie van foto’s of video’s gemaakt door derden heeft Kunstwerk! geen invloed.
Bij de cursussen zijn de namen van de docenten onder voorbehoud vermeld; van wijzigingen wordt geen bericht aan de cursisten verzonden. Ook de locaties zijn onder voorbehoud, bij wijzigingen
ontvang je hierover bericht.