Ga naar de inhoud

Algemeen Nut Beogende Instelling

Kunstwerk! en gekoppelde organisaties hebben de status van ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als ANBI dienen wij diverse gegevens over onze organisatie openbaar maken.

Via onderstaande links vind je meer informatie over onze ANBI status per instelling:

ANBI – Kunstwerk!

ANBI – Stichting Collectie Gelders Schuttersmuseum

ANBI – Stichting Collectie Liemers Museum

Statutaire naam: Stichting Culturele Voorzieningen in de Liemers

Statutair gevestigd: Bommersheufsestraat 62, 6901 JZ Zevenaar

RSIN of fiscaal nummer: 855934785

Post- en bezoekadres: Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar

Telefoon: 085-0409971

Website: www.liemerskunstwerk.nl

Algemeen mailadres: info@liemerskunstwerk.nl

Financiële verantwoording: Jaarrekening 2023

Wet normering topinkomens: WNT 2023 – ANBI

Jaarverslag raad van toezicht: Jaarverslag raad van toezicht 2023

Beleidsplan: Beleidsplan 2020-2024

Jaarverslag Kunstwerk!: Jaarverslag Kunstwerk! 2023

 

Doelstelling

– Bevorderen van bibliotheekwerk in ruimste zin van het woord

– Beheer, behoud en presentatie collectie cultureel erfgoed van de Liemers

– Bevorderen van muziekeducatie, volwasseneducatie en natuur- en milieu educatie

– Bieden van een theaterpodium voor professionals, amateurs en scholen.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

Kunstwerk! is een multifunctionele culturele organisatie bestaande uit de onderdelen bibliotheek, muziekschool, theater, erfgoed en museum, volwassenen- en cultuureducatie en natuur- en milieueducatie. Vanuit onze doelstellingen zoeken we naar onderlinge synergie. Per onderdeel zijn er ambities geformuleerd die op hoofdlijnen neerkomen op de volgende doelstellingen:

– Het Museum is binnen de Turmac Cultuurfabriek de centrale partner als het gaat om visuele verbindingen en gezamenlijke projecten.

– Het programmeren van een gevarieerd en kwalitatief aanbod op het gebied van podiumkunsten voor Zevenaar e.o., waarbij in ieder geval de volgende disciplines aan bod komen: toneel, jeugd, musical/show, muziektheater en cabaret.

– Het leveren van een bijdrage door de bibliotheek aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen door bijvoorbeeld bestrijding van laaggeletterdheid en door ervoor te zorgen dat mensen meer gaan lezen.

– Het terugdringen van het percentage laaggeletterdheid door samenwerking met maatschappelijke en educatieve partners.

– Het verzorgen van muziekeducatie op 33 scholen voor primair onderwijs in vier gemeenten.

– Het verbeteren van doorstroming van binnen- naar buitenschools muziekonderwijs.

– Het realiseren van samenwerking met en uitvoering in het voortgezet onderwijs.

– Het verbeteren van producten door verbindingen te leggen met andere domeinen.

– Het bieden van mogelijkheden tot muziekbeoefening in de vrije tijd.

– Werken aan een Leven Lang Leren door middel van een cursusaanbod voor volwassenen.

– Het realiseren van projecten op het gebied van natuur- en milieu educatie voor primair onderwijs in ons werkgebied en Doesburg.

 

Samenstelling en beloningsbeleid bestuur

Directeur-bestuurder is dhr. B.C. Frölich
Beloning volgens de richtlijnen beloningsbeleid directeur-bestuurder Cultuurconnectie.

 

Samenstelling en beloningsbeleid raad van toezicht (per 1-1-2024)

Dhr. B. van Moerkerk, voorzitter
Mevr. R. Mijnen, secretaris
Dhr. L. van Geffen, lid
Dhr. R. Stougie, lid
Mevr. L. Kok, lid
De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding van € 1.250,– per jaar (2024).

 

CAO

Het personeel volgt:

– CAO Kunsteducatie

– CAO Bibliotheken

– CAO CAR-UWO